Facebook-markkinointi

Tällä sosiaalisen median aikakaudella jo perinteikäs Facebook on vakiintunut osaksi monen suomalaisen jokapäiväistä elämää. Koska Facebookin toiminta perustuu sosiaalisiin verkostoihin, vuorovaikutukseen ja jatkuvasti uusien kontaktien syntymiseen, hyvin suunniteltu Facebook-mainonta voi olla kannattava askel kohti tehokkaampaa markkinointia niin yrityksen tunnettuuden ja brändin rakentamisen kuin myös asiakasvirran ja myynnin kasvattamisen näkökulmista.

Mitä on Facebook-markkinointi?

Facebook-markkinointi on yrityksen kysynnän kasvattamista Facebook-alustalla. Toimintatapoina ovat useimmin orgaaniset postaukset, tapahtumien luonti, keskusteluihin osallistuminen ja Facebook-mainonta.

Mitä on Facebook-mainonta?

Facebookissa mainoksia esitetään kohdennetusti käyttäjistä saatujen tietojen perusteella. Tekstiä, kuvia tai mahdollisesti videota sisältävät mainokset tavoittavat Facebookin selaajia sivuston muun sisällön lomassa.

Mainonta Facebookissa on joko ei-maksettua eli orgaanista tai maksettua näkyvyyttä. Orgaanista mainontaa on yrityksen omien Facebook-sivujen kautta tehdyt julkaisut, jotka näkyvä käyttäjien uutisvirrassa kuten muutkin postaukset.

Uutistulva ja algoritmit vaikuttavat orgaanisen postaamisen kautta saavutettavaan näkyvyyteen, ja ilmaisen mainonnan haasteena onkin päivitysten hukkuminen tavoiteltavien asiakkaiden uutisvirtaan. Maksettu mainonta Facebookissa ei ole samalla tavalla algoritmien armoilla, vaan sen taustalla on ennalta määritelty näyttötiheys ja suunniteltu kohdeyleisö.

Maksettu mainonta tapahtuu joko suoraan Facebook-yrityssivun markkinointitoimintojen kautta tai esimerkiksi Facebookin oman mainosten hallintatyökalun avulla. Maksetun mainoksen saa näkyviin uutisvirran lisäksi halutessaan myös muun muassa Stories-tarinoihin, Facebook-hakutulosten yhteyteen tai tietokoneella Facebookia käyttävien ruudun oikeaan sarakkeeseen. Käyttäjä erottaa maksetun mainoksen muusta virran materiaalista vähintään julkaisun sisältämästä sponsoroitu-merkinnästä.

Monessa tapauksessa orgaanisen postailun ja hyvin suunnitellun maksetun mainonnan yhdistäminen takaa yritykselle tehokkaan näkyvyyden Facebookissa.

Kohdennettua Facebook-mainontaa

Facebook-mainonnan keskeinen ominaisuus on mahdollisuus sen kohdentamiseen hyvinkin rajatulle kohdeyleisölle. Maksettu Facebook-mainonta voidaan kohdentaa yrityksen tavoitteiden mukaan esimerkiksi käyttäjien iän, sijainnin tai profiloituvien kiinnostuksen kohteiden perusteella. Hyvin kohdennettu Facebook-mainos näkyy vain aidosti potentiaalisten asiakkaiden ruuduilla, mikä heijastuu mainonnan tuottamaan tulokseen. Oikein suunnattu mainos vetoaa juuri niihin, jotka todennäköisesti ovat kiinnostuneita yrityksestä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.

Mainonnalle asetetut tavoitteet vaikuttavat Facebook-mainoksen kohdentamiseen, sijoitteluun, sisältöön sekä ylipäätään siihen minkälaista mainontaa Facebookissa kannattaa tehdä. Facebook-mainonnan kautta voi tavoitella esimerkiksi lisää asiakasvirtaa, brändin imagon kehittämistä tai myyntiä. Näistä tavoitteista riippuen kannattaa mainostaa yrityksen Facebook-sivuja, siellä tehtyjä yksittäisiä julkaisuja, muuta yrityksen sivustoa tai suoraan tuotteita ja palveluita.

Mainonnan tarkoitusten ja tavoitteiden linjaamiseen kannattaa käyttää aikaa tehokkaan markkinoinnin takaamiseksi. Erilaiset julkaisu- ja mainostyypit sekä kohdeyleisön laajuus ja rajaus vaikuttavat mainonnan tuloksiin.

Facebook-markkinointi ohjaa suoraan yrityksen luo

Facebookin käyttäjiään toiminnallistavat ominaisuudet, kuten julkaisuista tykkääminen, niihin reagointi sekä seuraaminen, jakaminen ja kommentointi, palvelevat myös siellä tehtävää mainontaa. Onnistuneesti kohdennettu mainos saa tykkäyksiä, ja sitä saatetaan jakaa eteenpäin, jolloin yritys saa lisää näkyvyyttä ja tavoittaa uusia asiakkaita kohderyhmän verkostojen kautta.

Näkyvyyden lisäksi maksetulla Facebook-mainonnalla voi kasvattaa asiakasvirtaa johdattamalla ihmisiä mainostettavan asian ääreen suoraan julkaisusta. Maksettuun mainokseen lisätty toimintakutsupainike kannustaa asiakkaita yritykselle tärkeään toimintaan välittömästi. Linkin sisältävä painike voi kehottaa vaikka lukemaan lisää, ottamaan yhteyttä tai ostamaan. Painikkeen klikkaaminen vie käyttäjän yrityksen Facebook-sivuille, erillisille kotisivuille tai esimerkiksi verkkokauppaan tai siellä yksittäiseen myytävään tuotteeseen mainonnan tavoitteiden mukaisesti.

Facebook-mainonnan toiminnallisuuden kautta voi yritykselle rakentua uusia verkostoja ja se auttaa sekä tarkentamaan kohdeyleisöä että kasvattamaan tunnettuutta. Lisäksi toimintaan ohjaaminen sitouttaa asiakkaita ja johdattaa kiinnostuneita pienellä vaivalla suoraan yrityksen luo.

Facebook-markkinointi on suosittua

Facebook on Suomessa johtava alusta sosiaalisen median kautta tapahtuvassa mainonnassa. Suosioon vaikuttaa Facebookin mahdollistamat monet edut verrattuna muihin kanaviin. Niistä ehkä merkittävin on kohdentamismahdollisuuksien yhdistyminen suureen käyttäjämäärään, joista moni toimiala löytää edelleen oman kohdeyleisönsä.

Facebookin valta-aseman yksi osatekijä on myös sen suoma mahdollisuus saada hyvä vastine mainontaan käytetylle rahasummalle. Yksinkertaistaen Facebook-mainonnassa yritys maksaa ennalta määrittämistään tuloksia: joko näyttökerroista tai mainoksen tuottamasta konversiosta. Valitut tavoitteet vaikuttavat mainoksen hinnoitteluun. Mainontaan käytetyllä summalla saa siis sen määrittämän verran tavoitteiden mukaista huomiota, ja yritys maksaa vain ihmisten kohtaamista mainoksista. Tämän hinnoitteluperiaatteen ja kohdentamisen ansiosta mainosbudjetti ei kulu satunnaiseen näkyvyyteen tai näkymättömyyteen sattumanvaraisesti määräytyvälle joukolle, vaan sillä saa oikeasti huomiota yritykselle tärkeiden kohderyhmien keskuudessa.

Mainonnan seuranta ja optimointi auttavat saamaan parhaan mahdollisen vastineen kulutetulle rahalle. Facebook-mainonnan analyysityökalulla voidaan tarkastella markkinoinnin toteutumista ja tehokkuutta useilla mittareilla. Analysoimalla mainoksen tavoittaneiden Facebook-käyttäjien määrää, toimintaa ja demografisia tietoja tai esimerkiksi sitä, minkä tyyppiset käyttäjät ovat sitoutuneinta yleisöä, voidaan mainontaa mukauttaa nopeasti haluttuun suuntaan. Verrattuna jähmeämmin mitattavissa oleviin mainontatapoihin, Facebook-mainonnan joustavuus tuo merkittäviä etuja markkinointiin ja on varmasti myös yksi syy sen suosioon.

Facebook voi olla monessa mielessä toimiva ja kokeilun arvoinen kanava mainonnalle. Onnistuneen Facebook-mainonnan tae on kohderyhmän tunteminen, mainosten huolellinen suunnittelu ja toteutus sekä mainonnan jatkuva seuranta ja tarvittava kehittäminen.

Minkälaiset Facebook-mainokset ja -tavoitteet toimivat?

Facebook-mainonta on toiminut jo pitkään moneen eri tarkoitukseen, mutta Facebookin toimivuus markkinoinnissa on vahvasti yrityksen toimialasta ja kohderyhmästä riippuvaista. Esimerkiksi keski-ikäiset käyttävät yhä paljon Facebookia, mutta nuoret käyttävät enemmän muita sosiaalisen median alustoja.

Erilaisia tavoitteita Facebook -markkinoinnilla

Tiedotus

Monet kaupungit ja julkisen sektorin tahot ovat huomanneet Facebookin mahdollisuudet tiedottamiseen tärkeistä asioista. Kunta saattaa tiedottaa näkyvästi kouluhankkeista, kunnan aktiviteeteista ja niin edelleen. Nämä postaukset voivat kuulostaa tylsiltä, mutta tiedotus tavoittaa silti ison joukon ihmisiä ja viesti saadaan perille paremmin kuin esimerkiksi kotisivujen tai perinteisen lehden kautta.

Brändin kehitys

Etenkin aloittavat yrittäjät, jotka toimivat hyvin kuluttajapainotteisella alalla, käyttävät Facebook -mainontaa brändäykseen. Facebook -mainonta onkin hyvä tapa tuoda omaa osaamista esille. Myös jo vankan jalansijan saaneet yritykset ylläpitävät brändiä edelleen Facebookissa.

Myynnin kasvattaminen

Brändäyksen lisäksi Facebook -mainonta mahdollistaa myös asiakasvirran kasvattamisen omille kotisivuille tai verkkokauppaan. Suppean tuote-esittelyn jakaminen Facebookissa saa kiinnostuneet asiakkaat etsimään lisätietoa yrityksen kotisivuilta ja kun tuote vastaa odotuksia ja tarpeita, niin siitä on helppo tehdä ostoskin.

Orgaaninen postaus vai maksettu mainos?

Pääsääntöisesti Facebook -markkinointi voidaan jakaa kahteen kategoriaan: orgaanisiin postauksiin ja maksettuun mainontaan. Molemmat toimivat markkinoinnissa, mutta yritykset saavuttavat maksetuilla mainoksilla usein parempia tuloksia. Orgaaniset postaukset saattavat kuitenkin olla enemmän kuluttajien mieleen, sillä ne eivät välttämättä ensivaikutelmalta ole edes mainontaa.

Orgaaninen näkyvyys on ilmaista

Orgaaninen näkyvyys on yrityksen tai yrittäjän omalla seinällä tekemien postausten seurauksena syntynyttä markkinointia. Vaikka postauksen tarkoituksena ei olisi alunperin markkinointitavoitteiden saavuttaminen, niin yrityksen ja yrittäjän kannattaa pitää mielessä markkinointinäkökulma jokaisessa postauksessa. Orgaaninen näkyvyys tavoittaa myös ne asiakkaat, joilla on mainosten esto-ohjelma käytössä selaimessaan.

Maksettu mainos mahdollistaa kohdentamisen

Vaikka kuluttajat rakastavat orgaanista mainontaa enemmän kuin maksettua mainontaa, niin maksettu mainos toimii loistavasti yrityksen tarpeisiin. Siinä missä orgaanisen viestin näkevät vain yrityksen seuraajat ja he päättävät miten pitkälle postaus leviää jakojen kautta, niin maksetulla mainoksella yrittäjä itse vaikuttaa siihen ketkä kaikki näkevät yrityksen mainoksen.

Yleinen käsitys on, että maksettujen mainosten yli skrollataan nopeasti, mutta huolellisesti suunniteltu mainoskampanja saa kohderyhmän asiakkaat pysähtymään tuotteen kohdalle ja hakemaan tuotteesta lisätietoa. Myös asiakkaat saattavat hyvin nopeasti tehdä ostopäätöksen ja ostaa tuotteen.

Maksetun mainoksen toteuttaminen vaatii Facebookin mainostilin, jonka kautta voi mainoksia laatia, hallinnoida laskutusta ja saa mainoksen toimivuudesta tärkeät tilastot. Facebookin sääntöihin kannattaa perehtyä huolellisesti, ettei käy niin ikävästi, että Facebook sulkee mainostilin. Facebook on tullut hyvin tarkaksi sääntöjensä noudattamisesta eikä sen tarkemmin kerro yrittäjälle syytä tilin sulkemiseen.

Erilaisia Facebook -mainoksia

Facebook -mainonnassa on monenlaisia tapoja markkinoida ja se mikä niistä on paras tapa riippuu pitkälle siitä mitä markkinoinnilla halutaan saavuttaa ja mikä on postauksen viesti. Myös sillä on paljon merkitystä postaustyypin valinnassa onko kyseessä maksettu mainos vai natiivipostaus.

Videot

Yhä useampi yrittäjä on alkanut suosimaan Facebookissa videomuotoisia postauksia. Mainosvideon tekeminen ei kuitenkaan ole nopea juttu ja videon laatuun kannattaa panostaa. Myös ammattilaisen apua kannattaa harkita. Video, jossa on kuvan tai äänenlaadussa ongelmia ei houkuta ihmisiä katsomaan videota loppuun.

Videot voivat toimia yhtä hyvin niin orgaanisessa mainonnassa kuin maksetussa mainonnassa, mutta videon pituuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Maksetussa mainonnassa video kannattaa pitää lyhyenä kun taas orgaanisessa postauksessa videon pituus voi olla pidempi.

Teksti- ja kuvapostaus

Tekstipostaus yksinään toimii äärimmäisen harvoin, joten postauksen yhteyteen on hyvä liittää myös kuva. Kuva kiinnittää huomion postauksessa, mutta kuvankin pitää tukea varsinaisen tekstin sisältöä.

Facebookissa tekstiä voi olla paljonkin postauksessa, mutta maailmasta on tullut hyvin hektinen paikka, joten postaukset kannattaa pitää tiiviinä ja tehdä niistä mahdollisimman helppolukuisia. Koska kappalejaot eivät välttämättä toimi postauksissa kuten on alunperin ajateltu, niin lukemista voi ja kannattaa helpottaa käyttämällä emojeita.

Slideshow ja karuselli

Maksetun mainonnan puolella tuttuja ovat slideshow- ja karusellimainokset. Nämä mahdollistavat useamman tuotteen esittelyn yhdessä mainoksessa, jolloin tuotteiden valikoimissa voidaan huomioida erilaisia kohderyhmiä paremmin.

Facebook -markkinointi kannattaa aloittaa

Facebook -markkinointi on toimiva monessa tilanteessa ja se kannattaa aloittaa. Aluksi kannattaa miettiä markkinointityyli, postaustapa, postaustiheys ja testata sopiva postausaika, jolloin tavoittaa kohderyhmänsä parhaiten. Tämän jälkeen markkinointia voidaan kehittää tulosten pohjalta paremmin toimivaan suuntaan ja hyvin nopeastikin muuttaa markkinointisuunnitelmaa, jos tulokset eivät ole riittäviä. Näissä kaikissa asioissa Menestystarinat on loistava kumppani huolehtimaan markkinoinnista puolestasi ja tavoitteiden mukaisesti.

Pyydä tarjous Facebook-markkinoinnista

Menestystarinat on vuonna 2006 perustettu digimarkkinoinnin asiantuntijayritys. Tehtävämme on tuoda asiakkaillemme mitattavaa liiketoimintaa ja lisäarvoa markkinoinnin avulla. Olemme suunnitelleet monia erilaisia Facebook-strategioita useille eri yrityksille.

Kun haluat tarjouksen, tai sinulla on kysyttävää Facebook-markkinoinnista, niin ota yhteyttä Menestystarinoiden asiantuntijoihin.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

TILAA UUTISKIRJE​

Rekisteröidy uutiskirjeeseemme saadaksesi viimeisimmät päivitykset.
Älä huoli, emme koskaan lähetä sinulle roskapostia